Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
 
OSTRZEŻENIE Nr 9
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 07:00 dnia 30.03.2015 do godz. 20:00 dnia 30.03.2015
Przebieg: Na obszarze całego województwa prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Marek Pruchniewicz

Obwieszczenie

Zadzim, dnia 26.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały IV/21/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 stycznia 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zadzim.

Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zadzim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim – BIP.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

Ważne zmiany w systemie gospodarki odpadami

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Zadzim na V sesji w dniu 27.02.2015 podjęła szereg uchwał dostosowujących przepisy w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Zadzim.

W dniu dzisiejszym tj. 18.03.2015 r. wchodzą w życie 3 uchwały Rady Gminy Zadzim z dnia 27.02.2014 r.

 

 ZMIANA STAWEK ORAZ METODY NALICZANIA OPŁAT

Powyższe uchwały wprowadzają m.in. zmianę sposobu naliczania opłat za odpady komunalne oraz wysokość stawki.

 

Aktualną wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Wysokość miesięcznej opłaty za osobę

Wysokość całkowitej miesięcznej opłaty

SELEKTYWNY

5 zł

Iloczyn stawki oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość

NIESELEKTYWNY

9 zł

 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba aby właściciele wszystkich gospodarstw zamieszkałych, ponownie złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z nowym wzorem deklaracji) w terminie do 20 kwietnia 2015 r.

Nowe wzory deklaracji będą dostarczone państwu za pośrednictwem sołtysów.
Wzór deklaracji można też pobrać ze strony BIP urzędu, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Zadzim lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP

 

Nie zmieniają się natomiast terminy i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami za wyjątkiem ostatniej raty, która jest płatna do 30 grudnia danego roku

1) za miesiące styczeń – luty do dnia 15 marca danego roku

2) za miesiące marzec – kwiecień do dnia 15 maja danego roku

3) za miesiące maj – czerwiec do dnia 15 lipca danego roku

4) za miesiące lipiec – sierpień do dnia 15 września danego roku

5) za miesiące wrzesień – październik do dnia 15 listopada danego roku

6) za miesiące listopad – grudzień do dnia 30 grudnia danego roku

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) w drodze inkasa u sołtysów

2) gotówką w kasie Urzędu Gminy Zadzim

3) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zadzim

BS Poddębice o/Zadzim

62 9263 0000 8000 0042 2008 0002

Przetłumacz stronę

Licznik odwiedzin

930698
DzisiajDzisiaj45
WczorajWczoraj681
W tym tygodniuW tym tygodniu1362
W tym miesiącuW tym miesiącu45
WszystkichWszystkich930698
Osób na stronie 2