Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2017 r.

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.


Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

W 2017 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w ilości 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Pobierz wniosek