Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. Poz. 250), na terenie Gminy Zadzim uruchomiono punkt selektywnej zbiórki odpadów:

  •  Kazimierzew 38, na terenie Oczyszczalni Ścieków

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych