Drukuj

INFORMACJA
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 23 września 2019r.

o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.684 oraz 1504) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Zadzim w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r..

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Zadzim w pok. 4, w terminie od 23.09.2019 do 04.10.2019 w godz. 8:00 – 16:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wójt Gminy Zadzim
/-/ Krzysztof Woźniak