Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w ramach realizacji projektu pn. Strefa RozwoYou2 rozpoczyna akcję informacyjno-promocyjną „Regio Strefa” skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego realizowane w formule Road Show, której znakiem rozpoznawczym będzie  camper,  przemieszczający się po województwie łódzkim na przełomie września i października b.r.

W dniu 27 września br. od godziny 11.00 camper usytuowany zostanie przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Kamper ŁSSE rusza w region. Bony na szkolenia czekają

Aż 30 dni, wszystkie powiaty województwa łódzkiego i tysiące bonów rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw! Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz drugi rusza w trasę z bonami w ramach projektu Strefa RozwoYou 2. Spółka ponownie wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom z całego województwa. Mobilne centrum doradcze i punkt rekrutacyjny Regio Strefy wyruszą w trasę, podczas której mieszkańcy z regionu łódzkiego będą mogli aplikować o środki unijne na usługi rozwojowe.

Eksperci z ŁSSE zachęcają osoby samozatrudnione oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego województwa do inwestowania w pracowników i rozwój ich kompetencji. We wrześniu 2019 roku ŁSSE uruchomia projekt Strefa RozwoYou 2, który oferuje wsparcie finansowe szkoleń, kursów i usług doradczych. Dofinansowanie wynosi do 80% wartości bonów.

Aby dotrzeć z informacją o projekcie do przedsiębiorstw w całym regionie i ułatwić im start w projekcie, ŁSSE zdecydowała się po raz drugi utworzyć specjalny mobilny punkt rekrutacji, w którym nie tylko informacją, ale też konkretną pomocą przy wypełnianiu aplikacji będą służyć doradcy projektu. Camper Regio Strefy od 24.09 będzie jeździł po Łódzkiem. Mobilny punkt informacji pozwoli przedsiębiorcom aplikować do projektu blisko siedziby firmy i z pomocą doradców. Szczegółowy plan podróży wraz z datami i adresami postoju kampera będzie można znaleźć na stronie www.facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/.

Strefa RozwoYou – jak to działa w praktyce?

Dofinasowanie przyznawane w ramach projektu ma postać bonów, o które należy aplikować poprzez formularz on-line dostępny na stronie projektu: www.strefarozwoju.lodz.pl Zgłoszenie nie powinno zająć więcej niż 15 minut i wymaga jedynie niezbędnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Weryfikacja i kwalifikacja zgłoszenia trwają do 10 dni roboczych, od dnia wysłania pełnej aplikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przedsiębiorca zawiera umowę wsparcia i w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania dokonuje wpłaty wkładu własnego (w wysokości odpowiednio 20% lub 50% wartości bonów). W tym momencie jego pracownicy mogą rozpocząć korzystanie z oferty kursów, szkoleń i doradztwa, znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Bony są przekazywane w formie elektronicznej i posiadają własne numery ID. Jeden bon posiada wartość 70 zł i uprawnia do skorzystania z usługi szkoleniowej, usługi doradcze oraz studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że wsparcie nie może przekroczyć 9240 zł na jednego pracownika (w tym wkład własny).

Wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości firmy i ewentualnych preferencji w zakresie dofinansowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dotację do 80%, natomiast średnie do 50%. Jeśli średnie przedsiębiorstwo należy do grupy wysokiego wzrostu zatrudnienia, może liczyć na podniesienie kwoty dofinansowania do 60%. W przypadku, gdy średni przedsiębiorca deleguje na usługi rozwojowe pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub pracowników pow. 50 r.ż. otrzyma zwrot proporcjonalnie obliczonej części wpłaconego wkładu własnego po zweryfikowaniu tego faktu na etapie rozliczenia usługi rozwojowej

Strefa RozwoYou 2 jest kolejnym projektem ŁSSE skierowanym do przedsiębiorców z naszego województwa. Spółka w swojej ofercie ma również obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znacznych ulg podatkowych. Wsparcie oferowane inwestorom przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomocą regionalną udzielaną z tytułu: nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Pełna oferta ŁSSE S.A. dostępna jest na stronie www.sse.lodz.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020