ZAPROSZENIE

 

Na podstawie §23 ust. 2 Statutu Gminnego Klubu Sportowego Zadzim, Zarząd Klubu zwołuje na dzień 14.12.2019r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół w Zygrach

WALNE ZEBRANIE KLUBU

 

Program Walnego Zebrania Klubu

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór protokolanta
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu z lat 2017-2019
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Wręczenie wyróżnień
 9. Wybór komisji skrutacyjnej
 10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Wybory
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów
 13. Ukonstytuowanie się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie zebrania

W przypadku braku na Walnym Zebraniu Klubu w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych członków ustala się drugi termin Walnego Zebrania Klubu na dzień 14.12.2019r. na godzinę 17.30. W drugim terminie, Walne Zebranie Klubu, zgodnie z §23 ust. 3 statutu może podejmować uchwały bez względu na ilość uprawnionych.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA