Urząd Gminy informuje, że XXXIII sesja Rady Gminy Zadzim, odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXXII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „ Babieniec”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Zadzim na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zadzim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zadzim na lata 2017 -2024.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że złożony przez Gminę Zadzim wniosek na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zadzim” w ramach naboru dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekową” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, znalazł się na wstępnej liście rankingowej zapewniającej otrzymanie dofinansowania.


W ramach zadania zamierzamy wykonać:

1. gruntowną przebudowę wraz z rozbudową zbiorczej oczyszczalni ścieków w Zadzimiu;

2. dobudowę wodociągu w Szczawnie Rzeczyckim;

3. połączenie wodociągu Wierzchy – Zadzim w miejscowości Zadzim.

 
Całkowity koszt projektu wynosił będzie 3 089 574,09 złotych, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 965 896,00 zł.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zadzim. Tym samym obecnie istniejąca oczyszczalnia, jeszcze z lat 80-tych, w końcu doczeka się gruntownej modernizacji a mieszkańcy terenów niezwodociągowanych uzyskają dostęp do sieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu przekazuje informacje dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Szczegóły na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu http://gops.gminazadzim.pl