WAŻNY KOMUNIKAT

Od dnia 16 lipca 2019 r. zmieniły się zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 654 ze zm.) zwaną popularnie ustawą odległościową lub ustawą antywiatrakową.

Na podstawie tej ustawy przeznaczony do budowy budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa nie może być usytuowany od elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 10 – krotność całkowitej wysokości tej elektrowni tj. liczonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami.

Odległość powyższa nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego.

Mapę z zaznaczonymi obszarami oddziaływania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Zadzim, dla których nie ma możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowych można przeglądać na stronie http://zadzim.e-mapa.net/

Każdy zainteresowany może dzięki temu sprawdzić, czy działka, której jest właścicielem, podlega ograniczeniu w zabudowie z uwagi na ww. przepisy.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
To oznacza, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 10 października br.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.