Z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana proboszcza w Parafii Św. Małgorzaty w Zadzimiu. W niedzielę 2 lipca br. zadzimscy parafianie powitali swojego nowego proboszcza ks. Juliusza Mieczyńskiego.

Życzymy Księdzu Proboszczowi wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów oraz wszelkiego dobra na długie lata pracy.

W dniu 2 lipca br. w Zyrach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organizatorem był Wójt Gminy Zadzim i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu. W rywalizacji uczestniczyło 14 drużyn OSP ze wszystkich jednostek z terenu gminy, dwie Żeńskie Drużyny Pożarnicze z  Chodaków i Sikor oraz Młodzieżowa  Drużyna Pożarnicza z Zadzimia.  Po zaciętej rywalizacji w sztafecie i ćwiczeniach bojowych kwalifikacja generalna  przedstawia się następująco :

 

W dniu 29 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego parku w Zadzimiu. Konkurs skierowany był do studentów Instytutu Architektury i Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu

https://www.youtube.com/watch?v=pdd9jMUpVss

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XXXV sesji oraz protokółu z XXXVI sesji nadzwyczajnej

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zadzim za 2016 r.
1) opinia Komisji Rewizyjnej,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zadzim,
3) głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zadzim absolutorium.
1) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) głosowanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zadzim

11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Zadzim.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ralewice, gm. Zadzim.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poddębice

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/192/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zadzim.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie sesji.