Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
To oznacza, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 10 października br.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Druhowie z OSP w Zygrach pozyskali  kolejne dofinansowanie na działalność swojej jednostki. Tym razem skorzystali z Programu Priorytetowego  - „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.  W dniu 2 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Poddębicach przedstawiciele Zarządu OSP Zygry podpisali umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie wysokości, przeznaczenia i sposobu uruchomienia  dofinansowania. Środki w kwocie 32 000,00 zł zostaną wykorzystane  na zakup nowoczesnej motopompy pożarniczej. Dotacja stanowi 80% wartości całego zadania. Wszystkich bardzo cieszy duże zaangażowanie i działania zygierskich strażaków w celu rozwoju i  poprawy gotowości bojowej jednostki.

W dniu 27 września br. świętowaliśmy  z Jubilatami z terenu naszej Gminy  ich 50 i 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Pary, którym dane było przeżyć razem tyle lat zasługują niewątpliwie na wyjątkowe potraktowanie i tak się dzieje. Co roku padają ciepłe słowa i co roku są to słowa prawdziwe, podobnie jak łzy wzruszonych dostojnych Jubilatów
 i ich najbliższych.