Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 19 9263 0000 0800 0042 2008 0130