Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i dokumenty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy

Informacje

Rejestr Działalności Regulowanej

Wykonawca oraz miejsce zagospodarowania odpadów

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zasady segregacji odpadów - ulotka informacyjna

"Segregacja się opłaca" - projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.

Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku - artykuł z dnia 07.01.2019 r.

Stawki oraz terminy i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana nr konta dla płatności za odpady komunalne! - artykuł z dnia 11.09.2019 r.

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zadzim

 

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim  pobierz dokument
Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r.  pobierz dokument
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  pobierz dokument
Uchwała nr V/40/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  pobierz dokument
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zadzim  pobierz dokument
Załącznik do uchwały Nr Nr V/38/2015 - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz dokument
Uchwała V/39/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym  pobierz dokument
Dla działkowców
Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
Uchwała VII/58/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. pobierz dokument
Załącznik do uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku pobierz dokument