Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

2012 r. – 27,30 %

2013 r. – 43,40 %

2014 r. – 47,94 %

2015 r. – 8,67 %

2016 r. - 17,52 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2012 r. – 0,00 %

2013 r. – 12,01 %

2014 r. – 14,27 %

2015 r. - 12,46 %

2016 r. - 24,91 %

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

- w latach 2012 – 2016 nie przekazano odpadów budowlanych i rozbiórkowych do składowania