Drukuj

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i dokumenty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy

Informacje

Rejestr Działalności Regulowanej

Wykonawca oraz miejsce zagospodarowania odpadów

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zasady segregacji odpadów - ulotka informacyjna

"Segregacja się opłaca" - projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok - artykuł z dnia 07.01.2020 r.

Wzory deklaracji, stawki oraz terminy i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana nr konta dla płatności za odpady komunalne! - artykuł z dnia 11.09.2019 r.

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zadzim

 

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim  pobierz dokument
Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r.  pobierz dokument
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  pobierz dokument
Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Zadzim z dnia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  pobierz dokument
Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zadzim z dnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  pobierz dokument
Uchwała V/39/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym  pobierz dokument
Dla działkowców
Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe pobierz dokument
Uchwała Nr XVI/108/2019 z dnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe pobierz dokument