Zadzim, dnia  06.11.2019 r.

Znak: IK.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815 ), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133 ) zawiadamia,  że na wniosek z dnia  21 października 2019 r., Pana Michała Majewskiego, MM Biuro Projektowe Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 97, 98-200 Sieradz działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z wymianą słupów na słupy z żerdzi wirowanych typu E na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 335, 361 ( obręb Rzechta Drużbińska ), na części działki numer ewidencyjny: 189 ( obręb Charchów Księży ) oraz na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 38, 91, 92, 109 ( obręb Pałki ) położonych w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak


   Zadzim, dnia  18.10.2019 r.

Znak: IK. 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

 

    Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133 )  zawiadamia, że w dniu 18 października 2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na części działek nr ewidencyjny: 73, 16, 625  (obręb 32 Zygry) oraz na części działek nr ewidencyjny: 58, 33, 30 (obręb 9 Dzierżązna Szlachecka) położonych w gminie Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia  04.09.2019 r.

Znak: IK. 6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz. 1524 ), oraz  art. 49 ustawy  z  dnia 14  czerwca  1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133)  zawiadamia, że w dniu 4 września 2019 r. została wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na części działki nr ewidencyjny: 73 (obręb 32 Zygry) oraz na części działek nr ewidencyjny: 58, 49, 50 (obręb 9 Dzierżązna Szlachecka) położonych w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak


Zadzim, dnia  10.09.2019 r.

Znak: IK.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz. 1524), oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133), zawiadamia, że na wniosek z dnia 28 czerwca 2019 r., (zmieniony w dniu 05.09.2019 r.) Pana Łukasza Milczarka, ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na części działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 73, 16, 625 (obręb 32 Zygry) oraz części działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 58, 33, 30 (obręb 9 Dzierżązna Szlachecka) położonych w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia 24.07.2019 r.

 Znak: IK.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM

 

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235 i poz. 730 ), oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133 ), zawiadamia, że na wniosek z dnia 28 czerwca 2019 r., ., Pana Łukasza Milczarka, ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 73 (obręb 32 Zygry) oraz części działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 58, 49, 50 (obręb 9 Dzierżązna Szlachecka) położonych w gminie Zadzim.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.


Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak