Zadzim, dnia  15.01.2020 r.


Znak: IK.6733.3.2019.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM


    Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 3/2019/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z wymianą słupów na słupy z żerdzi wirowanych typu E na części działek nr ewid. 335, 361 (obręb Rzechta Drużbińska), na części działki nr ewid. 189 (obręb Charchów Księży) oraz na części działek nr ewid. 92, 109 (obręb Pałki) położonych w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości przeznaczonych  do  oddania  w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:
 
część dz. nr 136 o pow. 90 m² położonej w obrębie geodezyjnym Zadzim – Kazimierzew,
część dz. nr 175/4  o pow. 45 m² położonej w obrębie geodezyjnym Zygry, z przeznaczeniem na parking dla autobusów (dowóz dzieci do szkół).


Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29.11.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia  06.11.2019 r.

Znak: IK.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815 ), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133 ) zawiadamia,  że na wniosek z dnia  21 października 2019 r., Pana Michała Majewskiego, MM Biuro Projektowe Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 97, 98-200 Sieradz działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV wraz z wymianą słupów na słupy z żerdzi wirowanych typu E na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 335, 361 ( obręb Rzechta Drużbińska ), na części działki numer ewidencyjny: 189 ( obręb Charchów Księży ) oraz na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 38, 91, 92, 109 ( obręb Pałki ) położonych w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak


INFORMACJA


Wójt   Gminy    Zadzim   informuje  o  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44,  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

•    nieruchomość zabudowana zlokalizowana w obrębie geodezyjnym Iwonie, gm. Zadzim, oznaczona nr dz. 368 o pow. 0,3300 ha,
•    nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w obrębie geodezyjnym Iwonie, gm. Zadzim, oznaczona  nr dz. 172 o pow. 0,4500 ha.


Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2019 r.  do dnia 14.12.2019r.


Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

   Zadzim, dnia  18.10.2019 r.

Znak: IK. 6733.1.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

 

    Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133 )  zawiadamia, że w dniu 18 października 2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na części działek nr ewidencyjny: 73, 16, 625  (obręb 32 Zygry) oraz na części działek nr ewidencyjny: 58, 33, 30 (obręb 9 Dzierżązna Szlachecka) położonych w gminie Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak